2008 CBL 전체기록

   팀명칭               공격(Hitting Stats)       투수(Pitching Stats)        수비
 (DefenseStats)
 총득점   타율   홈런  피삼진   도루  사사구   실점  방어율  탈삼진  사사구   에러   도루
 저지율
    Team     R     H    HR     K    SB    BBs     R Allowed   ERA     K   BBs Allowed      E  Throw%
   天津雄狮    178   0.340     2     86     57     88     93   3.524    119     73     62   0.438
   (Tianjin)
   北京猛虎    149   0.309     3    107     38     91    106   4.209    123     101     48   0.258
   (Beijing)
   四川蛟龙    127   0.288     6    115     22     79    141   5.950     99     82     54   0.158
   (Sichuan)
   上海金鹰     93   0.261     3    150     12     86    123   5.105    110     99     58   0.727
  (Shanghai)
   广东猎豹    118   0.276     2    117     34    109    143   5.340    152     88     77   0.194
(Guangdong)
 江苏希望之星     82   0.245     1    167     31     81    141   4.580    140     91     75   0.381
  (Jiangsu)

2008 리그 타격 스탯[Hitting Top10 (by AVG)]
    팀명    이름   번호   타율   타석   타수  안타   득점   타점   홈런   삼진 사사구   도루
     TEAM     NAME    No.    AVG     PA     AB      H      R    RBI     HR      K   BBs    SB
     天津   罗玉斌    36  0.429    87    70    30    16    20     0     6    12    2
  (Tianjin)
     四川     李林    17  0.418    87    79    33    19    14     0     9     7    2
 (Sichuan)
     天津   杨国刚    24  0.412    86    68    28    25    21     0     7    15    6
  (Tianjin)
     天津   王靖超    55  0.387    93    75    29    34    10     0     4    11   16
  (Tianjin)
    上海   刘轶俊    55  0.372    94    86    32    12    12     0    19     7    2
 (Shanghai)
    北京     陈哲     3  0.3714    88    70    26    10    20     0      3    14    1
  (Beijing)
    北京     崔晓    27  0.3707   103    89    33    24    14     0     5     8    7
  (Beijing)
    四川     谢鹏    35  0.3650    91    74    27    23     8     1    12    15    7
 (Sichuan)
    北京     李斌    25  0.358    98    81    29    18    24     0     3    11    2
  (Beijing)
    広東     齐择    58  0.348    88    66    23    19     6     0     7    19    8
(Guandong)

최다안타
Leaders Hitting : Hits
1 四川(Sichuan) 李林(Li Lin) 33
1 北京(Beijing) (Cui Xiao) 33
3 上海(Shanghai) 刘轶俊(Liu Yi Jun) 32
최다득점
Leaders Hitting : RUNS
1 天津(Tianjin) 王靖超(Wang Jing Chao) 34
2 天津(Tianjin) (Yang Guo Gang) 24
2 北京(Beijing) (Cui Xiao) 24
최다홈런
Leaders Hitting : HR
1 上海(Shanghai) 陈琦 (Chen Qi) 2
1 四川(Sichuan) 刘雅卿 (Liu Ya Qing) 2
최다타점
Leaders Hitting : RBI
1 北京(Beijing) 李斌 (Li Bin) 24
2 天津(Tianjin) 杨国刚(Yang Guo Gang) 21
2 天津(Tianjin) 罗玉斌 (Luo Yu Bin) 20
2 北京(Beijing) 陈哲 (Chen Zhe) 20
최다도루
Leaders Hitting : SB
1 天津(Tianjin) 王靖超(Wang Jing Chao) 16
2 天津(Tianjin) 杜亮 (Du Liang) 11
3 北京(Beijing) 李晨 (Li Chen) 8
3 東(Guandong) 齐择 (Qi Ze) 8

Pitching Top 10 (by ERA)

  팀명 이름 번호 이닐 방어율 삼진 피안타 피홈런 사사구
  TEAM NAME No. IP ERA W L K H HR BBs
allowed allowed allowed
1 天津 李家强 60 27 2/3 1.301 5 0 12 18 1 14
(Tianjin) (Li Jia Qiang)
2 天津 白宝亮 35 26 1/3 1.709 2 0 22 24 0 4
(Tianjin) (Bai Bao Liang)
3 北京 周静 35 35 2/3 2.019 3 4 34 30 0 13
(Beijing) (Zhou Jing)
4 江苏 孙国强 0 35 1/3 2.038 4 1 42 29 1 12
(Jiangsu) (Sun Guo Qiang)
5 上海 陈海峰 12 34 1/3 2.097 4 0 28 30 0 8
(Shanghai) (Chen Hai Feng)
6 天津 苏长龙 58 42 2/3 2.32 7 1 41 28 0 17
(Tianjin) (Su Chang Long)
7 上海 董事 11 46 0 3.13 3 4 33 50 0 13
(Shanghai) (Dong Shi)
8 广东 鲁超 21 32 0 3.656 2 1 28 34 1 14
(Guangdong) (Lu Chao)
9 天津 邹帜 13 24 0 3.75 1 0 13 30 0 6
(Tianjin) (Zou Zhi)
10 北京 李宏瑞 22 58 0 3.879 5 1 36 61 2 33
(Beijing) (Li Hong Rui)

Leaders Pitching: WINS
1 天津 (Tianjin) 苏长龙 (Su Chang Long) 7
2 天津 (Shanghai) 李家强(Li Jia Qiang) 5
2 北京 (Beijing) 李宏瑞 (Li Hong Rui) 5
       
Leaders Pitching: Strikeouts
1 江苏 (Jiangsu) 孙国强 (Sun Guo Qiang) 42
2 天津 (Tianjin) 苏长龙 (Su Chang Long) 41
3 广东 (Guangdong) 汤淼 (Tang Miao) 40
       
Leaders Catcher: Throwing %
1 上海 (Shanghai) 郝国臣 (Hao Guo Chen) 0.677
2 天津 (Tianjin) 任民 (Ren Min) 0.545
3 江苏 (Jiangsu) 张凡 (Zhang Fan) 0.444
저작자 표시 비영리 동일 조건 변경 허락
신고
블로그 이미지

대치동갈매기

중국과 타이완 야구에 대한 전문블로그입니다. 점차 발전하는 중화권 야구에 대한 정보를 모아 지피지기하는 마음으로 만들었습니다. 아무튼 많이 사랑해 주시면 좋겠네요.